akt1 akt2 akt3 LehrstuhlHofHerbst3A
TorsoundZeichnungen009A 1001438AK+L NeueAkteWiederhlg.017A 1001814A
1001813A Anna Anna Rückenakt Hyazinthen Kirche-Seitenschiff
Hyazinthen-Kirche Altar Hyazinthen-Kirche Kuppel, Kappadokien Liegende N.
o.T. Oksana Rückenakt A. Sabine